„PISZEMY BAŚNIE” - KONKURS LITERACKI (TRWA)

Podziel się:

Wydawnictwo Bibliotekarium ogłasza konkurs dla autorów piszących baśnie.

Tematy, terminy, warunki prawne oraz techniczne znajdziecie Państwo w poniższym regulaminie. Życzymy weny i połamania piór (klawiatur?).    

Zgłoszenia prac od 1.05.2023 od godz. 14.00 do 31.07.2023 do godziny 23.59.


Regulamin konkursu:

 

Regulamin konkursu literackiego „PISZEMY BAŚNIE”

 

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu literackiego „PISZEMY BAŚNIE”, zwanego dalej

Konkursem” jest Bibliotekarium.pl portal internetowy należący do NEVICOM Waldemar Mulhstein - zwany dalej „Organizatorem”.

 

II Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych baśni w trzech grupach tematycznych oraz wydanie pierwszego tomu antologii baśni.

2. Tematy konkursowe:

  • Dawno dawno temu....

  • Za górami za lasami....

  • Pewnego razu...

Baśnie powinny być przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 lat.

 

III Uczestnicy konkursu

Konkurs literacki „PISZEMY BAŚNIE” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tworzeniem prozy, a przy okazji dobrą zabawą.

 

IV Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie prac na konkurs literacki odbywa się poprzez nadesłanie pliku z tekstem na adres mailowy rubieze.rzeczywistosci.konkurs@gmail.com .W tytule maila należy umieścić: imię, nazwisko autora, oraz tytuł opowiadania

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 baśnie, bez względu na to, czy wybierze tylko jeden temat, czy podejmie wyzwanie we wszystkich trzech zaproponowanych..

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

numer telefonu, adres e-mail,

w tytule maila należy umieścić: imię, nazwisko autora, oraz tytuł opowiadania

oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że przesłany utwór (tytuł) jest mojego autorstwa i dysponuję do niego wszelkimi prawami autorskimi..

oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 tj.) na podany adres e-mail oraz numer telefonu na temat usług oferowanych przez NEVICOM Waldemar Mulhstein. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, wystarczy wysłać maila informującego o wycofaniu zgody na adres: rubieze.rzeczywistosci.konkurs@gmail.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jego publikację w antologii baśni oraz zgodą na odczytanie na antenie audycji radiowej BIBLIOTEKARIUM 2.0.

5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 1.05.2023 od godz. 14.00 do 31.07.2023 do godziny 23.59.

6. Utwory zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane (nawet w internecie), ani nagradzane w innych konkursach.

7. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formacie .rtf, .doc, .odt – czcionka 14, Times New Roman, interlinia 1,5. Inne rodzaje plików nie będą uwzględniane

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone!!!

9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich,

 

V. Tematyka prac konkursowych

1. Praca konkursowa musi być związana z jednym z tematów konkursu.

2. Wybór prezentowanych treści i gatunku organizatorzy pozostawiają autorowi pracy w ramach tematów konkursu.

 

VI. Objętość prac konkursowych

Maksymalna objętość tekstu nadesłanego na konkurs nie może przekroczyć 25 tys. znaków brutto tzn. ze spacjami (=/- 500), minimalna 10 tys. znaków brutto.

 

VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie opowiadania nadesłane na konkurs, które spełniać będą wymagania organizatora, zostaną ocenione przez JURY, któremu przewodniczyć będzie Marek Żelkowski.

2. Opublikowanie tekstu w audycji radiowej BIBLIOTEKARIUM 2.0 jest równoznaczne z wyborem do puli laureatów.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie FB bibliotekarium.pl oraz w siedzibie organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i

zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie utworu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

Organizator Konkursu

Wydawnictwo Bibliotekarium

NEVICOM Waldemar Mulhstein

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
#wiadomości #dla autorów #bibliotekarium #konkurs #dla dzieci

Więcej tematów: