Technologie i procesy ochrony powietrza

16701 z1Autor/ Redaktor naukowy / Tłumacz: Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki
Objętość ok. 350 s.
ISBN 978-83-01-19876-3
Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Cena 59 zł
Termin wydania 11.06.2018 r.
EPUB/MOBI – TAK
IBUK - TAK

Kategoria i podkategoria
nauki matematyczno-przyrodnicze / technika: Inżynieria środowiska
ORAZ:
nauki matematyczno-przyrodnicze / biologia: Ekologia i ochrona środowiska

Opis:
Zgodnie z jednym z opublikowanych dokumentów Ministerstwa Środowiska: „Powietrze jest jednym z elementów środowiska, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. (…) Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają:
w sezonie zimowym: przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu, w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.”

Najważniejszą zaletą niniejszej książki jest całościowe omówienie problemów ochrony powietrza, począwszy od:
- powstawania zanieczyszczeń, przez:
- technologie ograniczania ich emisji,
- projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję,
- modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Publikacja podzielona jest na następujące rozdziały:
1. Wstęp
2. Atmosfera ziemska
3. Podstawowe pojęcia i definicje
4. Źródła zanieczyszczenia powietrza
5. Skutki zanieczyszczenia powietrza
6. Regulacje prawne
7. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania
8. Procesy ograniczania emisji pyłów
9. Absorpcja i absorbery
10. Adsorpcja i adsorbery
11. Procesy membranowe
12. Wykraplanie (wymrażanie) par
13. Procesy z reakcją chemiczną
14. Technologie ograniczania emisji ditlenku siarki
15. Technologie ograniczania emisji tlenków azotu
16. Technologie ograniczania emisji lotnych związków organicznych
17. Technologie ograniczania emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych
18. Technologie ograniczania emisji rtęci
19. Wychwytywanie ditlenku węgla
20. Ogólne zasady wyboru technologii, zasady projektowania instalacji ochrony powietrza
21. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze
22. Monitoring i zarządzanie jakością powietrza

Publikacja ta dedykowana jest wszystkim tym, którym bliska jest tematyka:
- ochrony środowiska,
- ograniczania skażenia powietrza,
- zrównoważonego rozwoju naszego kraju i Europy.

Informacja o autorze/ redaktorze:
- dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
- profesor ndzw. Politechniki Łódzkiej,
- Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska

Z wykształcenia jest specjalistą w zakresie inżynierii środowiska oraz inżynierii reakcji chemicznych, w szczególności w zakresie oczyszczania gazów odlotowych powstających w procesach spalania.

Jest pełnomocnikiem Rektora Politechniki Łódzkiej ds. wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz ds. gospodarki odpadami na uczelni. W aktualnej kadencji (2016-2020) jest Prodziekanem ds. Studenckich i Promocji Wydziału.Jest autorem 4 monografii, 62 rozdziałów w monografiach, 99 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, blisko 300 wystąpień (referatów i posterów) na konferencjach naukowych oraz 11 patentów i 3 zgłoszeń patentowych oraz 2 Polskich Norm. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzi wykłady w tym zakresie dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), a także zrównoważonego rozwoju.

Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi ds. ochrony środowiska. W latach 2003-2010 był autorem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami medycznymi dla województwa pomorskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu radomszczańskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu sochaczewskiego oraz gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Żychlin. Jest autorem opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia: planu implementacji dyrektywy 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, planu implementacji dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, opracowania "Analiza potrzeb budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych w Polsce", "Przegląd polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów".

W latach 2007-2011 był członkiem Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, natomiast w latach 2011-2015 członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz członkiem - założycielem Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych, a także wieloletnim opiekunem naukowym konferencji „Gospodarka Odpadami Medycznymi” organizowanych przez ABRYS i ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Od 2009 roku jest ekspertem Waste-to-Energy Research and Technological Council Europe (WtERT Europe) z siedzibą w Niemczech. Od 2014 roku jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Łódzkiego PAN.

Prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
profesor Politechniki Łódzkiej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Autorytet w zakresie inżynierii procesowej oraz inżynierii środowiska,
Twórca studiów „Inżynieria środowiska” na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej,

Autor licznych ekspertyz środowiskowych dla przemysłu,
Propagator ekologicznego spojrzenia na świat, społecznik,
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia Polski.

Dłuższa notka:
Profesor jest autorytetem inżynierii chemicznej i procesowej oraz inżynierii środowiska, twórcą studiów na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, autorem licznych ekspertyz środowiskowych dla przemysłu, działa także społecznie, propagując ekologiczne spojrzenie na świat, a w przeszłości był prorektorem Politechniki Łódzkiej. Oprócz wybitnej działalności organizacyjnej jest także autorem i współautorem 145 artykułów naukowych, 12 monografii i podręczników, 9 skryptów i 5 patentów. Pod jego skrzydłami mury łódzkiej uczelni opuściło aż 17 doktorów oraz 6 doktorów habilitowanych, których osobiście kształcił przez wiele lat pracy naukowej.

Przez wiele lat swojej działalności profesor Roman Zarzycki był doceniany za swoją pracę i wybitne osiągnięcia. Świadczyć mogą o tym liczne nagrody i odznaczenia przyznawane zarówno przez władze naszego miasta jak i kraju. Jako człowiek zaangażowany społecznie przez wiele lat współpracował z jednostkami gospodarczymi Łodzi i najbliższego regionu. Współpracował m.in. z Urzędem Miasta Łodzi oraz Veolią przy opracowywaniu licznych ekspertyz środowiskowych. To właśnie za osiągnięcia w tym zakresie zastał uhonorowany Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Łodzi w 2005 r. A oprócz tego jest również odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Notka na IV okładkę /Rekomendacje: Technologie i procesy ochrony powietrza

Ze wstępu:
Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera ok. 43 000 mieszkańców Polski. Dla porównania: każdego roku w wypadkach drogowych w Polsce ginie ok. 3 300 osób.

Niniejsza książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza stanowiąca wprowadzenie do omawianych zagadnień krótko charakteryzuje atmosferę ziemską, podaje źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień powstawania zanieczyszczeń w procesach spalania. W drugiej części omawiane są procesy ograniczania emisji zanieczyszczeń takie jak: procesy absorpcji, adsorpcji, wykraplania par, procesy membranowe a także procesy ograniczania emisji pyłów oraz procesy. w których dla ograniczania emisji wykorzystywane są reakcje chemiczne. Trzecia część to omówienie technologii ograniczania emisji ditlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, trwałych związków organicznych, rtęci oraz ditlenku węgla oraz wskazane są ogólne zasady projektowania tych technologii. Na koniec przedstawiono materiał omawiający zagadnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz zagadnienia monitoringu i zarządzania jakością powietrza.

Publikacja ujmuje całościowo problemy ochrony powietrza, począwszy od:
- powstawania zanieczyszczeń, przez:
- technologie ograniczania ich emisji,
- projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję,
- modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Książkę polecamy studentom uczelni technicznych, uniwersyteckich i rolniczych, uczących się na kierunkach: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska i pokrewne. Przyda się również studentom politechnik na wydziałach inżynierii chemicznej i procesowej.

W zamyśle autorów publikacja stanowić będzie również pomoc dla inżynierów zajmujących się zagadnieniami ochrony czystości powietrza oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska w przemyśle oraz administracji.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież